Høje Taastrup Seniorkor
Vedtægter
 

 

  
  § 1.    Korets navn er Høje Taastrup Seniorkor. Koret er en afdeling af
          
Ældre Sagen i Høje Taastrup Kommune.

  § 2.   Koret ledes af en bestyrelse, der består af

           formand,
           kasserer,
           2 bestyrelsesmedlemmer og dirigenten.
           Formanden vælges i lige år,
           kassereren vælges i ulige år,
           2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige hhv. ulige år.

           Valg til bestyrelse finder sted på årsmødet. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med
            næstformand og sekretær.

            Desuden vælges hvert år to (2) suppleanter. Suppleanterne har ikke stemmeret.

 

 § 3.    Bestyrelsen træffer alle beslutninger vedrørende korets virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent,
          
aflønning af dirigent, fastsættelse af korets repertoire, booking af lokaler m.v. Formanden er
           kontaktperson til Ældre Sagens lokalbestyrelse.

 

 § 4.    Der afholdes årsmøde på en øvedag i februar. Mødet indkaldes med 3 ugers varsel - sædvanligvis på en øvedag.


               Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

           1. Formandens beretning vedrørende det forløbne år,

 

           2. Fremlæggelse af regnskab,

 

           3. Valg til bestyrelsen,

 

           4. Indkomne forslag fra kormedlemmerne til behandling.

               Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.

 

 § 5.    Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren opkræver kontingent og afregner med
          Ældre Sagens kasserer. Ældre Sagen fører korets regnskab og afholder udgifter på grundlag af attesterede bilag.


 § 6 a.  Koret kan kun opløses på et ordinært årsmøde af mindst 2/3 af samtlige medlemmer eller 
           på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
           Hvis koret opløses, skal dets formue – materialer, noder, pengebeholdning tilfalde Ældre Sagen i Høje Taastrup.

 § 6 b.  Vedtægter kan kun ændres, hvis halvdelen af de fremmødte stemmer for.


Vedtægterne ændret på årsmødet 18. februar 2016