VEDTÆGTER

HØJE TAASTRUP SENIORKOR
VEDTÆGTER

Taastrup 14. nov. 2019

Vedtægter for Høje Taastrup seniorkor. CVR 40770534

 • 1. Foreningens navn er: Høje Taastrup seniorkor
 • 2. Foreningen har hjemme i Høje Taastrup Kommune
 • 3. Foreningen er ”en folkeoplysende frivillig forening”
 • 4. Medlemskab:
 • 4.1 Foreningens formål er at uddybe og udbrede kendskabet til den danske sangskat. Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem af foreningen, når der er plads i koret og når medlemskabet er registreret.
 • 4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
 • 5 Generalforsamlingen
 • 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • 5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts.
 • 5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
 • 5.4 Stemmeret: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
 • 5.5 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning, Afstemning skal være skriftlig, hvis et mindretal af medlemmerne ønsker det.
 • 5.6 Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og evt. stemmetæller
 2. bestyrelses beretning
 3. fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til handlingsplan og budget
 6. Valg til bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Evt.

 • 6. Ekstraordinær generalforsamling
 • 6.1 Et mindretal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.
 • 6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. § 7. BESTYRELSEN
 • 7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
 • 7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen starter deres ny virke. Formanden vælges i lige år, kasserer vælges i ulige. Sekretær og nodearkivar i lige henholdsvis ulige år. Bestyrelsesmedlem 1 år ad gangen
 • 7.3 Suppleanter og revisor vælges 1 år ad gangen.
 • 7.4 Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter har ikke stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder én af suppleanterne i stedet.
 • 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.
 • 7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
 • 7.7 Korets dirigent er ansvarlig for repertoire og musikalsk udvikling i koret. Korets program fastlægges i samarbejde med bestyrelsen. Løn og andre forhold aftales med bestyrelsen.
 • 8. Regnskab/økonomi
 • 8.1 Regnskabet er kalenderåret (regnskabsperioden) er 1/1 – 31/12
 • 8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at regnskabet udarbejdes.
 • 8.3 regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
 • 9 Dispositionsret
 • 9.1 Det er formanden eller kassereren med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
  Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.
 • 9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 • 10 Vedtægtsændringer.

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget stemmer for forslaget.

 • 11 Opløsning af foreningen
 • 11.1 Foreningen kan opløses med ¾ flertal af de fremmødte, på 2 generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
 • 11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling den 14. nov. 2019

 1. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende frivillig forening, Bestyrelsen alene
 2. Valg af ordstyrer
 3. Stiftelse af foreningen Høje Taastrup Seniorkor
 4. Godkendelse af nye vedtægter
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af intern Revisor
 7. Medlemskab af Ældre sagen ophører pr. 1.januar 2020 - taget til efterretning.
 8. Alt blev godkendt og stemt igennem.

 

Rul til toppen